مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامبرخی از اهداف مرکز :

  • ایجاد زیرساختهای مناسب بمنظور ساماندهی همایشها و سمینارها با تاکید بر تولید علم

  • ترویج فعالیتهای بنیادین در جامعه بمنظور توسعه مشارکت عمومی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی با عزم ملی و مدیریت جهادی

  • شناسایی و رفع موانع علمی ، فرهنگی و هنری در بخش های مختلف علوم در سطح جامعه

  • ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای مختلف

  • توانمندسازی افراد جامعه در زمینه شناخت مفهومی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی


Poster